مطالب،مقالات و فیلم های آموزشی در خصوص معرفی و بررسی منابع مطالعاتی از ابتدایی تا کنکور را در این بخش از مجله علمی-آموزشی رهپویان دانش و اندیشه مشاهده می کنید.

ویژگی منابع مطالعاتی «خوب» کنکور

برای آنکه بتوان به یک منبع مورد استفاده برای مطالعه اعتماد کافی داشت، لازم است ویژگی ها و خصوصیاتی را به عنوان حداقل داشته باشد.

شاید بهترین معادل برای توصیف «خوب» بودن منبع را «کیفیت» بدانیم که به همان اندازه دربرگیرنده و کلی است.

نخستین عنصر در خوب بودن منبع مطالعاتی -یا به عبارتی دیگر باکیفیت بودن آن- به روز بودن داده ها و اطلاعات آن است.

دومین آیتم در تعیین کیفیت خوب منبع کنکور، مخاطب محوری آن است؛ یعنی نیازها و سطح مخاطب را شناخته باشد و به اندازه ممکن، آن ها را برطرف کند.

سومین ویژگی برای خوب بودن منابع مطالعاتی، مخاطب پسندی است؛ یعنی اینطور نباشد که منبع مطالعه به روز باشد و نیازهای مخاطب را پوشش داده باشد اما طوری آموزش را ارائه داده باشد که مورد پسند مخاطبان و آموزش گیرندگان واقع نشود.
منبع خوب را باید در مقایسه پیدا کرد
سعی کنید به دنبال تبلیغات یک منبع مطالعاتی نباشید؛ بلکه تنها از طریق بررسی و مقایسه دست به انتخاب بزنید.

نظر شما چیست؟ به نظر شما برای خوب بودن منبع مطالعاتی کنکور باید چه عنصر دیگری داشته باشیم؟!