تکنیک یا فن ویژه مطالعه در این بخش از مجله علمی-آموزشی رهپویان دانش و اندیشه به شما معرفی می شود.

تندخوانی

تندخوانی یکی از تکنیکهای مطالعاتی رایج در بین اهل مطالعه و داوطلبان کنکور است. در این فن مطالعه، سرعت مطالعه در کنار حفظ کیفیت، افزایش می یابد. اهمیت زمان در سال کنکور بیشتر از هر وقت دیگری خود را نشان می دهد.

یکی دیگر از فواید تندخوانی می تواند در افزایش تمرکز و حل مشکل حواسپرتی باشد؛ چرا که با تندخواندن مطالب، ذهن به سمت درگیری بیشتر با مطلب رفته و فرصت برای پردازش امور ناخواسته ما را ندارد.

به طور کلی تکنیک های مطالعه یعنی کاری کنیم مطالعه ما یک فراینده ساده، بدون بازده یا با بازده پایین نباشد؛ بلکه حداکثر نتیجه را از مدت مطالعه خود داشته باشیم.

تکنیک لب خوانی و چشم خوانی

یکی از اصطلاحات و تکنیک های رایج مطالعاتی، چشم خوانی یا لب خوانی است. که البته نباید با مهارت (حدس کلمات از روی نگاه کردن به لب های گوینده) یا (تشخیص حالت درونی افراد از روی نگاه به چشم) اشتباه بگیرید.

در روش لب خوانی و چشم خوانی که برای مطالعه استفاده می شود، خواننده گاهی برای دنبال کردن متن با صدای بلند مطالعه می کند و در چشم خوانی نیز برعکس به صورت آهسته و بدون صدا، کار مطالعه را ادامه می دهد.