TEST یا آزمون یا امتحان، اصطلاح رایج در پروسه آموزش و سنجش از یادگیری است.

این کار برای سنجیدن توانایی ها و مهارت های افراد انجام می شود.

تعریف

وسیله یا روش نظام مندی است (سیستماتیک) که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتارهاست.

یعنی ازمون را برای موارد و نمونه هایی به کار می برند که قابلیت «اندازه گیری» دارند و می توان ویژگی ها و صفات آن ها را در قالب عدد و رقم، در یک چهارچوب و قواعد مشخص ذکر کرد؛ نه مانند ویژگی ها و مشخصات روانی افراد که قابل اندازه گیری نیستند.

اندازه گیری یک فرایند است و این فرایند نیاز به وسیله دارد. برای اندازه گیری ویژگی های مختلف افراد و اشیاء از ازمون استفاده می شود.

روش آزمودن

هر ازمون شامل مجموعه ای از سوالات شده و برای تبدیل آن به اعداد و ارقام می بایست قواعد و قوانین مشخصی وجود داشته باشد.

اجزای امتحان

در این ابزار سنجش، سه ضلع وجود دارد:

  • آزمودنی: یادگیرنده یا کسی که مورد آزمون قرار می گیرد.
  • ازمون: یا همان امتحان که ابزار است.
  • ازمون گیرنده: که می تواند معلم، استاد یا مربی باشد.

انواع امتحان یا ازمون

آزمون ها از نظر نوع برگزاری، انواع مختلفی دارند: کتبی یا مداد کاغذی؛ شفاهی یا کلامی؛ عملی و دیگر انواع.

آزمون ها از نظر هدفی که دارند نیز متنوع است: عمومی، استخدامی، هوش، بالینی، روانشناسی،معلم ساخته، مهارتی و ….

برای ارزشیابی و اندازه گیری در امر آموزش، علاوه بر آزمون ، روش های دیگری نیز وجود دارد مانند پرسشنامه. با این تفاوت که در پرسشنامه، علایق افراد را می سنجند و در ازمون، توانایی ها و مهارت هایشان.