TEST یا آزمون یا امتحان، اصطلاح رایج در پروسه آموزش و سنجش از یادگیری است. در این بین نیز آزمون آزمایشی پروسه ای است که بنا به اهداف بخصوصی شکل می گیرد.

این کار برای سنجیدن توانایی ها و مهارت های افراد انجام می شود.

امروزه ازمون سراسری کنکور یکی از شناخته شده ترین آزمونهاست.

تعریف

وسیله یا روش نظام مندی است (سیستماتیک) که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتارهاست.

یعنی ازمون را برای موارد و نمونه هایی به کار می برند که قابلیت «اندازه گیری» دارند و می توان ویژگی ها و صفات آن ها را در قالب عدد و رقم، در یک چهارچوب و قواعد مشخص ذکر کرد؛ نه مانند ویژگی ها و مشخصات روانی افراد که قابل اندازه گیری نیستند.

اندازه گیری یک فرایند است و این فرایند نیاز به وسیله دارد. برای اندازه گیری ویژگی های مختلف افراد و اشیاء از ازمون استفاده می شود.

روش آزمودن

هر آزمون آزمایشی شامل مجموعه ای از سوالات شده و برای تبدیل آن به اعداد و ارقام می بایست قواعد و قوانین مشخصی وجود داشته باشد.

اجزای آزمون

در این ابزار سنجش، سه ضلع وجود دارد:

  • آزمودنی: یادگیرنده یا کسی که مورد آزمون قرار می گیرد.
  • ازمون: یا همان امتحان که ابزار است.
  • ازمون گیرنده: که می تواند معلم، استاد یا مربی باشد.

انواع امتحان یا آزمون

آزمون ها از نظر نوع برگزاری، انواع مختلفی دارند: کتبی یا مداد کاغذی؛ شفاهی یا کلامی؛ عملی و دیگر انواع.

آزمون ها از نظر هدفی که دارند نیز متنوع است: عمومی، استخدامی، هوش، بالینی، روانشناسی،معلم ساخته، مهارتی و ….

برای ارزشیابی و اندازه گیری در امر آموزش، علاوه بر آزمون ، روش های دیگری نیز وجود دارد مانند پرسشنامه. با این تفاوت که در پرسشنامه، علایق افراد را می سنجند و در ازمون، توانایی ها و مهارت هایشان.