ادبیات فارسی یکی از دروس کنکور که با نام فارسی، زبان و ادبیات‌فارسی هم گفته می شود از دروس عمومی کنکور و مشترک بین تمام رشته هاست.

این درس که در تمام پایه های تحصیلی از ابتدایی تا دوازدهم همراه همه دانش آموزان است، نقش بسیار تاثیرگذاری در موفقیت، برتری و کسب رتبه بهتر نسبت به سایر رقبا در کنکور دارد.

منابع سوالات فارسی

سوالات کنکور درس ادبیات از 3کتاب درسی فارسی1 و 2 و 3 طراحی می شوند اگرچه این منابع تنها در برخی از سوالات کنکور سراسری این درس استفاده می شوند و در سایر مباحث، منابع گسترده تر از آن چیزی است که دانش آموزان مطالعه می کنند.

موضوعاتی که در کنکور فارسی طرح می شوند، اینها هستند:

قلمرو زبانی (املای واژگان، معنی واژگان، دستور زبان)

قلمرو ادبی (آرایه های ادبی)

قلمرو فکری ( تاریخ ادبیات، قرابت معنایی و تناسب مفهومی)

برای سوالات مرتبط به قلمرو زبانی و تاریخ ادبیات فارسی، تاکنون طراحان کنکور به استفاده از کتب درسی اکتفا کرده اند.

اما در سوالات آرایه و قرابت معنایی یا تناسب مفهومی اگرچه از اشعار و ابیات داده شده در کتاب درسی استفاده می کنند؛ اما بیشتر از آن از دیوان اشعار همه شاعران است که بهره می برند.