ریاضی که با نام (مادر علوم) هم شناخته می شود؛ یکی از دروس اساسی است که در کنار فارسی همراه با دانش آموزان از همان ابتدای تحصیل تا پایان تحصیلات در سطح متوسطه و قبل از ورود به دانشگاه همراه است.

ریاضیات برای رشته ریاضی و فیزیک

این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی‌و‌فیزیک شامل چندین کتاب درسی می شود که در نهایت دانش آموزان با تمام شاخه های این علم آشنا می شوند: هندسه، جبر، حساب، آنالیز)

ریاضیات رشته علوم تجربی

دانش آموزان رشته علوم تجربی درس ریاضی را در هر سه پایه تحصیلی خود دارند اما نه به گستردگی و تنوع رشته ریاضی‌و‌فیزیک.

اگرچه دانش اموزان این رشته ریاضی را فراتر از رشته علوم انسانی در برنامه درسی خود دارند.

ریاضیات رشته علوم انسانی

از آنجا که دروس مختلف در رشته انسانی از نوع تحلیلی-مفهومی هستند و ذات این رشته براساس (کلمات) بنا نها شده است، در نتیجه ارتباط و نیاز چندانی با (اعداد) در علم ریاضی ندارد.

دانش آموزان این رشته درس ریاضیات را در حد نیاز متناسب با رشته های مدیریت، روانشناسی، روش تحقیق و آمار در برنامه درسی دارند.

در انتشارات رهپویان دانش و اندیشه ما نه تنها برای هر از این رشته ها پوشش کاملی از آموزش را فراهم کرده ایم بلکه با توجه به یادگیری از پایه درس ریاضی، توجه ویژه ای نیز به آموزش آن در دوره های اول متوسطه و ابتدایی داشته ایم.