تکنیک مطالعه, روش مطالعه

حفظ لغات زبان انگلیسی با پسوندها

پسوندها گروهی از حروفی‌اند که به انتهای کلمه می‌چسبند و کلمه جدیدی درست می‌کنند. این حروف در انگلیسی کاربرد بسیاری دارند و با یادگیری آن‌ها می‌توانید هم لغات را به سادگی حفظ کنید و هم کاربرد آن‌ها را سریع پیدا کنید.

چرا باید کاربرد پسوندها را یاد گرفت؟

یادگیری معنای پسوندهای معروف کمک می‌کند تا معنای کلمات جدید را خیلی زود یاد بگیرید. با یادگیری این حروف شما به راحتی می‌توانید نوع خوانش کلمه، کاربرد آن در جمله و معنای آن را یاد بگیرید. در واقع یادگیری ریشه کلمات در انگلیسی به شما کمک می‌کند تا در مهارت‌های مختلف زبان مثل خواندن، شنیدن و نوشتن قدرتمند شوید.

پسوندها در کلمات مختلف به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند. برای مثال ممکن است یک پسوند در دو کلمه معنای متفاوتی ایجاد کند. پسوند er از این دست پسوندهاست. در صورتی که این پسوند به قیدها بچسبد معنای بیشتر و more می‌دهد که برای قیاس به کار می‌رود. کلمات مثل longer به معنای درازتر و kinder به معنای مهربان‌تر از این دست هستند.

اما پسوند er در کلمات دیگر می‌تواند آن کلمه را به انجام دهنده کاری ارتباط بدهد. مثلا وقتی er به کلمه work می‌چسبد معنای worker را می‌دهد که به معنای کارگر است. پسوند er در واقع برای ایجاد اسامی مشاغل است.

پسوندهای معروف در انگلیسی

در اینجا بیست و شش پسوند معروف را به همراه معنا و کاربرد آن‌ها برای شما لیست کرده‌ایم. با این پسوندها می‌توانید کلمات بیشتری را بسیار بهتر یاد بگیرید. در ادامه می‌توانید این بیست و شش پسوند را بخوانید.

پسوندهای اسم

پسوند معنی مثال
-acy بیان کننده حالت و کیفیت privacy, fallacy, delicacy
-al بیان کننده عمل و پروسه refusal, recital, rebuttal
-ance, -ence بیان کننده حالت و کیفیت maintenance, eminence, assurance
-dom بیان کننده مکان و وضعیت freedom, kingdom, boredom
-er, -or اشاره به یک شخص trainer, protector, narrator
-ism بیان کننده اعتقاد و مکتب communism, narcissism, scepticism
-ist اشاره به یک شخص chemist, narcissist, plagiarist
-ity, -ty بیان کننده کیفیت inactivity, veracity, parity, serenity
-ment بیان کننده وضعیت argument, endorsement, punishment
-ness بیان کننده وضعیت و حالت heaviness, sadness, rudeness, testiness
-ship بیان کننده جایگاه fellowship, ownership, kinship, internship
-sion, -tion بیان کننده وضعیت concession, transition, abbreviation
     

پسوندهای فعلی

-ate انجام دادن و شدن regulate, eradicate, enunciate, repudiate
-en انجام دادن و شدن enlighten, awaken, strengthen
-ify, -fy انجام دادن و شدن terrify, satisfy, rectify, exemplify
-ize, -ise* انجام دادن و شدن civilize, humanize, socialize, valorize
     

پسوندهای صفت

-able, -ible توانایی انجام کار edible, presentable, abominable, credible
-al در ارتباط با یک صفت regional, grammatical, emotional, coastal
-esque صفت ساز به یاد آورنده picturesque, statuesque, burlesque
-ful صفت ساز جلب توجه fanciful, resentful, woeful, doubtful
-ic, -ical صفت ساز اشاره به یک کار musical, mythic, domestic, chiastic
-ious, -ous بیان ویژگی nutritious, portentous, studious
-ish بیان کیفیت fiendish, childish, snobbish
-ive بیان ماهیت creative, punitive, divisive, decisive
-less بدون و خالی بودن از چیزی endless, ageless, lawless, effortless
-y بیان ویژگی sleazy, hasty, greasy, nerdy, smelly

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *